BoekUwBuitenhuis.nl - Vakantiecentrum 't Schuttenbelt
Vakantiecentrum 't Schuttenbelt

Algemene huurvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Indien u, om welke reden dan ook, tot annulering van een aangegane huurovereenkomst over dient te gaan en nadrukkelijk geen gebruik heeft gemaakt van het annuleringsfonds, verbeurt u ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt:

  • Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de reserveringskosten en de bijdrage voor het annuleringsfonds, indien de plaats door een derde op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van Boekuwbuitenhuis, wordt gereserveerd en betaald voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Vakantiewoning Vakantiecentrum 't Schuttenbelt

Algemene huurvoorwaarden Rechten en verplichtingen verhuurder 

1. Verhuurder is pas gebonden aan de verhuurovereenkomst na ontvangst van de aanbetaling. 
2. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren. 
3. Verhuurder mag het gehuurde op elk redelijke tijdstip bezichtigen. 

Rechten en verplichtingen huurder 
4. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
5. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en schoon bewonen waarbij hij zich verbindt, alle schade door zijn toedoen of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, de huisraad of anderszins ontstaan direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad. Huurder verplicht zich de in deze reservering overeengekomen schoonmaakkosten te betalen, onverminderd de verplichting het object na afloop van de huurtermijn bezemschoon en in goede orde op te leveren (geen vuile vaat laten staan, keuken en koelkast netjes achterlaten, vuilniszakken in de container plaatsen). Indien de accommodatie niet naar behoren is achtergelaten, kunnen hiervoor extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. 
6. Huisdieren mogen alleen worden meegenomen indien dit in de reservering is overeengekomen. Is dit niet het geval, dan kan weigering van het huisdier of omboeking naar een ander vakantieverblijf het gevolg zijn. 
7. Het is niet toegestaan te roken in de woningen. Indien dit geconstateerd wordt, zullen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden. 
8. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. 
9. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst. 
10. Het is huurder verboden de bedden zonder lakens en slopen te beslapen. 
11. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het park. 
12. Het is niet toegestaan om met jeugdgroepen in de vakantiewoningen (zowel niet in de groepsaccommodaties als in de accommodaties tot 8 personen) te verblijven. Vakantiecentrum 't Schuttenbelt behoudt zich het recht voor om jeugdgroepen te weigeren of te verwijderen bij overlast. Onder jeugdgroepen verstaand wij personen onder de 30. 
13. Huurder verplicht zich zijn voertuigen te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Parkeren in tuinen en op grasvelden is verboden. 
14. Huurder dient uiterlijk op de dag waarop de huurperiode aanvang neemt (voor 17.30 uur) schriftelijk of telefonisch aan verhuurder te berichten dat huurder het gehuurde op een later moment tijdens de huurperiode zal betrekken. 
15. In aanvulling op het bovenstaande gelden de specifieke bepalingen uit het parkreglement. 

Algemeen 
16. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris, overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij binnen 2 uur na het betrekken van het huurobject bij verhuurder heeft gereclameerd. Voor zover de huurder niet voor het ontstaan van de schade aansprakelijk is, zal verhuurder zich inspannen, voor zover dit redelijkerwijze van haar verlangd kan worden, de schade binnen 2 werkdagen vanaf het moment waarop de melding is gedaan, te herstellen. Huurder heeft geen recht op korting, verrekening van huurpenningen, of schadevergoeding anderszins. 
17. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door derden. 
18. Het huren van meerdere objecten door groepen is alleen mogelijk, indien er als zodanig gereserveerd wordt met vermelding van de aard of de samenstelling van de groep. Niet als zodanig aanmelden kan ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg hebben. 
19. In geval het door huurder gereserveerde object onverhoopt niet beschikbaar is, is verhuurder gerechtigd de huurder gelijkwaardig vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. Dit alles naar oordeel van de verhuurder. De huurder heeft in het onderhavige geval geen recht op schadevergoeding of korting. 
20. Huurder is minimaal 18 jaar en ouder en kan dit aantonen middels een identificatiebewijs
21. Overnachtingen zijn alleen voor recreatieve doeleinden, niet voor overige redenen, zoals arbeidsredenen. 

Ontbinding 
22. Verhuurder is gerechtigd de reservering als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is; a. indien bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan; b. indien niet is voldaan aan één van de verplichtingen zoals in omschreven in artikel 4 t/m 15. 

Schadeverzekering 
23. Iedere huurder is bij boeking verplicht een schadeverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de huurder tot €2500 aan gemaakte schade. In geval van schade dient na afloop van het verblijf door de gast een schadeformulier te worden ingevuld. 

Betalingsvoorwaarden 
1. De (aan)betaling dient binnen 10 dagen na de reserveringsdatum door Vakantiecentrum 't Schuttenbelt te zijn ontvangen. Het eventuele restantbedrag dient 6 weken voor de dag van aankomst door Vakantiecentrum 't Schuttenbelt te zijn ontvangen. 
2. Bij reservering binnen 6 weken voor aankomst, dient het gehele bedrag 10 dagen na de reserveringsdatum door Vakantiecentrum 't Schuttenbelt te zijn ontvangen. 
3. Bij reservering binnen 10 dagen voor de dag van aankomst dient het gehele bedrag tijdens de incheck bij de receptie van het park voldaan te worden. 

Annuleringsvoorwaarden 
Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat en nadrukkelijk geen gebruik heeft gemaakt van het annuleringsfonds, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt: - Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs;- Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs; - Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs; - Bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de reserveringskosten en de bijdrage voor het annuleringsfonds, indien de plaats door een derde op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van Vakantiecentrum 't Schuttenbelt, wordt gereserveerd en betaald voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.